Disclaimer FRESH! Collection

 
 
Aansprakelijkheid
 
Het onderstaande heeft betrekking op de webwinkel www.freshonline.nl. Bij het gebruikmaken van deze website ga je akkoord met onderstaande disclaimer tekst.
 
Alle artikelen die worden aangeboden via www.freshonline.nl zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij werken alleen met hoogwaardige grondstoffen en vooraanstaande producenten. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel dan kun je je tot ons wenden (zie ook onder het kopje vragen / klachten, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende farikant. De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. Fresh! Collection sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit.
 
Deze website is met zorg en liefde samengesteld. Maar het kan zijn dat er onverhoopt een typefout is ingeslopen. Fresh! Collection is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Ook kan Fresh! geen enkele aansprakelijkheid nemen wanneer onze website vanwege storing tijdelijk niet bereikbaar is.
 
Met regelmaat wordt de content op onze website aangepast. Fresh! Collection behoudt zich het recht voor om deze aanpassingen zonder enige kennisgeving vooraf aan te brengen.
 
Fresh! Collection is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor getoonde content op eventuele aan deze website url-gekoppelde informatie.
 
Copyright
Op alle op de site www.freshonline.nl aanwezige informatie berust auteursrecht.
Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Fresh! Collection noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele of bewerkte vorm.
 
Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fresh! Collection in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fresh! Collection gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Fashion

Inloggen Als u al een account heeft kunt u hieronder inloggen met uw e-mailadres en op de regel daaronder uw wachtwoord:

Wachtwoord vergeten? Klik hier

Inloggen